դրվագներ հայ մարտիրոսագրութենեն , բեռլինեն դեպի ձօր, 1914-1920